Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü boşanmak isteyen bireylerin hakim karşısında mutabakata vardıklarını belirten ve her iki tarafın yazılı bildirgesidir. Bir çeşit mutabakattır. Hüküm yerine geçmez. Mahkeme içi İkrar kabiliyetindedir.

1-“Boşanmanın mali hükümlerinin düzenlendiği boşanma protokolü taraflarca mahkemeye verilmiş olmasına rağmen hakimin bu konuyu incelemesi ve/veya kararına geçirmemesi halinde hukuki sonuç doğurmaz. (Hukuk Genel Kurulu )

2-“Anlaşmalı boşanma taraflar arasındaki tüm uyuşmazlıkları halledecek nitelikte olmalı ve hüküm buna göre kurulmalıdır. Bu nedenle tarafların anlaştıkları seksen milyon lira konusunda da sadece anlaşmanın onanması ile yetinilmeyip eda hükmü taşıyan infazı kabil hüküm kurulmalıdır. Bu yön gözetilmeden hüküm tesisi doğru görülmemiştir. ( Hukuk Dairesi )

Yukarıdaki iki içtihat son derece net bir şekilde bu konudaki tartışmaları ortadan kaldırır. Bu konuda bir tartışma var mıdır? Evet vardır. Bu konu ile ilgili bir yaşanmış örnek ile durumu izah edelim.

Anlaşmalı boşanma protokolü ile boşanma gerçekleşmiş. Mahkeme protokolde yazılı olan müvekkile borç yükleyen bir maddeyi hüküm kısmına koymamış ancak protokolü onayladığını hükümde belirtmiş. Aradan 3 yıl geçtikten sonra karşı taraf hükümde yazmayan ama protokolde var olan bu maddeye dayanarak ilamlı takibe geçmiş. İlamlı takibe hem protokolü hemde mahkeme ilamını eklemiş. İlamın kesinleşme tarihi 2008. Davacının dayanağı ise “İcra ve İflas Kanunu madde 38’e” atıf yapmış.

” İlam mahiyetini haiz belgeler : Madde 38 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/20 md.)
Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet hükmündedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde davalı vekile itiraz ve şikayet

Davalı vekili İtiraz ve şikayet yoluna gidip; ilamlı takibe konu edilebilmesi için maddenin hükümde olması gerektiğini söylendi ve yukarıdaki içtihatlar mahkemeye sunuldu..

Dava henüz kesinleşmediği için sonucu hakkında bilgi vermiyorum. Bu durumda Davacının mağdur olduğu kesindir. Fakat Hukuk kesin sınırları olan bir sistemdir. Davacının avukatı anlaşmalı boşanma protokolünün maddelerinin Hükümde olmasını kontrol etmeli, eğer hükümde mevcut değilse hükme eklenmesini temin etmelidir. Aksi taktirde yaşanmış örnekte görüldüğü gibi kendi müvekkilinin mağdur edilmesine yol açar.

Anlaşmalı Boşanma Davası da bir boşanma davasının tüm sonuçlarını doğurması nedeni ile nihayetinde boşanma davasıdır. Bu dava türünde Bir kaç nokta önemlidir. Bu noktaları ve bu kritik noktaların doğurdukları sonuçlar bakımından önemleri hakkında kısa bilgiler vermek isteriz.

Anlaşmalı boşanma protokolü hakkında detaylı bilgiler

En kapsamlı Anlaşmalı Boşanma Protokolü örnekleri ve “Detay Bilgiler” gibi bilgileri bir araya getirmeye çalıştık. Faydasını görmeniz umudu ve buna ihtiyaç duymamanız temennisi ile…

Türk Medeni Kanunu 166/3: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır….

Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz”
Bunun anlamı şudur; hakimin takdir yetkisi yoktur. Boşanma kararından başka bir karar veremez. Sonuç kesinlikle boşanma ile sonuçlanır.

Bu şu anlama gelmemelidir. Boşanma protokolünde gördüğü bir eksikliğin düzeltilmesi talebinde bulunamaz şeklinde anlaşılmamalıdır. Hakim duruşma sırasında; taraflara sorarak, gördüğü eksiklik yada yanlışlığı düzeltir.

Hukuka Uygun hale getirir. Düzeltilmesini istediği yada değiştirilmesini istediği veya eksik olduğu için şu konu eksiktir bu konunun da protokol içerisinde olması gereklidir dediği bölümleri belirleme ve bunların eksiksiz ve şüpheye yer bırakmayacak duruma gelmesi talebinde bulunma yetkisi mevcuttur.

Bu nedenle duruşmada sonuç alınamayacak durumun meydana gelmesi de sonuçlar arasındadır. Hiç bir eksiklik yok ve taraflar arasında her konu eksiksiz bir şekilde protokol içerisinde şüpheye yer bırakmayacak şekilde hazırlanması sonrasında boşanma kararını vermek zorundadır.

Anlaşmalı boşanma davasında Hakimin takdir yetkisi var mıdır?

Anlaşmalı boşanma davasında Hakimin takdir yetkisi ancak protokol üzerindeki tarafların taleplerinin Hukuka uygunluğunu belirleme konusundadır. Boşanma Kararının dışında bir kararı protokolün uygun olması durumunda veremez. Bu konuda Takdir hakkı mevcut değildir.

Yukarıdaki ifade edilen aynı maddeye göre siz boşanma protokolü içerisinde boşanma gerekçelerini yazmak zorunda değilsiniz. Ortada bir terk, zina, haysiyetsiz yaşam bile olsa hiç birine değinmeden sadece boşanmak istiyoruz demeniz yeterlidir. Ancak her iki tarafın ortak kararı olduğu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesin olmalıdır. Bunun da şu anlamı vardır. Kusurlu olan eş ile ilgili bir kusur araştırması yapılamayacağı için anlaşmalı boşanma kusuru olan taraf için bir aklanma noktasıdır.

Özellikle kusurlu olan taraf Kadın ise ve boşanma sebebinin Toplum tarafından hoş görülmeyecek bir Boşanma Sebebi olması durumunda Bunun Kayıt altına alınması engellenir. Haysiyetsiz yaşam yada Zina sebebi ise her iki taraf için yeniden evlenmesi ve yeni bir hayat kurmasının önünde sorun teşkil edebilir. Bu gibi durumlarda Anlaşmalı Boşanma Davasına diğer eşi ikna etmek son derece rasyonel bir yaklaşım olacaktır.

Unutulmamalı; “Boşanma sırasında feragat edilen noktalardan daha büyük kayıpları; Kusurun Kayıt altına alınması durumunda kaybedebilirsiniz”. Kusurun ortaya çıkması durumunda geçmişte yaptığınız bir hatanın bedelini tekrar tekrar ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma protokolünün içeriği nasıl olmalıdır?

Boşanma Protokolü belirli bir formata sahip olan ve kesinlikle şu şekilde olmalıdır denebilecek bir doküman değildir. Tabii ki bir mahkemeye sunulacağı için belirli şekli bazı yükümlülüklere haizdir. Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Şekli yükümlülükleri içerisinde zorunlu olan kısımların da belirtildiği Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örnekleri Yazımızı incelemenizi öneririm.

 • Talepler ile ilgili bölüm;
 • Feragat edilenlerin açıkça ifadesi
 • Çeyiz iadeleri ve evliliğin başlangıcına ait bölüm;
 • Nafaka düzenlenmesinin şekli ve ismi;
 • Nafakanın Artış Miktarı ve zamanı;
 • Tazminat talepleri, miktarı, ismi;
 • Velayet düzenlenmesi;
 • Kişisel ilişki düzenlemesi;
 • Mal Paylaşımı ve Taşınmazların devri ve şartları;
 • Maddi Yaptırımlar;

Bu listelenen maddelerin hepsinin teker teker ve detaylı olarak anlatımlarını ve anlatım içerisinde detaylı örneklerine Anlaşmalı Boşanma Protokolü içeriği nasıl olmalıdır? isimli yazımızda okuyabilir ve faydalanabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma protokolün hazırlanırken  dikkat edilmesi gerekenler

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, boşanma sonrasında devam edecek olan yaşam size aittir. Boşanma Düşüncesine girdiğiniz andan itibaren boşanma kararının kesinleşmesine kadar geçen süre boyunca unutulmaması gereken en önemli nokta budur. Bu nedenle boşanma sonrasındaki yaşamınızı etkileyecek her noktanın son derece detaylı planlanması ve inşa-i nitelikte olan boşanma kararının sonrasında yeni kazanacağınız hukuki statü ve evliliğin sonlandırılması nedeni ile yaşayacağınız hak kayıplarının en küçüğünden en büyüğüne kadar değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle sonlandırma kararı aldığınız evlilik birliğini ortadan kaldırma kararı inşa-i bir karardır. Evliliğin sonlandırılması algı olarak yıkıcı bir karar gibi algılanmasına rağmen Hukuken sonuçları olan ve var olanı ortadan kaldırarak yeni bir hukuki durum inşa etmesi nedeni ile inşa-i bir karar olarak değerlendirir. Evli olan eşlerin ortak olarak anlaşmalı boşanma kararı almasının bir kaç sebebi vardır.

Bunlar genelde en hızlı nasıl boşanırım düşüncesi ile boşanma sonrası hayal edilen veya planlaması yapılan hayata bir an önce ulaşarak eski hayatını geride bırakma düşüncesi ile oluşabileceği gibidir. Boşanmayı isteyen bireyin kendisinde mevcut olan bir durum nedeni ile, mahkeme kararı ile boşanma sistemlerinden birini seçmesi durumunda yapılacak kusur araştırması ve bu kusurun kayıt altına alınması kendisi için istenmeyen bir durum olabilir.

Bu eşlerin ortak kararı da olabilir. Şöyle ki en sık karşılaşılan durumlar arasında çok uzun sürmeyen ve ekonomik anlamda kendi özgürlüklerine sahip olan iş yaşamında olan çalışan tarafların; ortak yaşamda birbirlerinin beklentilerini karşılama konusunda çekimser davranmaları gibi son derece basit bir sebepten, yaptıkları evliliğin son derece yanlış olduğuna işaret eden bir dizi vahim olaya kadar geniş bir boşanma sebebi kümesi içerisinden herhangi biri nedeni ile ortak karar alarak boşanmak istemeleri bu yöntemi seçmelerinde etken olabilir.

Ayrıca anlaşmalı boşanma durumları aşağıdaki gibi olabilir;

 • Velayet konusu olacak bir çocuğun,
 • Paylaşılacak mal ve taşınmazların varlığının olmadığı durumda,
 • Eşlerin birbirlerinden maddi yada manevi tazminat istenebilmesini sağlayacak her hangi bir olayda mevcut değilse
 • Her iki eşte çalıştığı için nafaka da söz konusu değilse;

Eşler birbirlerini ve aynı zamanda kendilerini de yıpratmanın mantıksız olduğuna kendilerini ikna ederek ortak bir karar alarak boşanma yöntemi tercihlerini anlaşmalı boşanma yönünde kullanabilirler.

Eşlerin Anlaşmalı Boşanma yöntemini tercih etme sebebi ne olursa olsun, sonuç bir boşanmanın varlığıdır. Boşanma gerçekleştiği andan itibaren evlilik birliğine katkısından bağımsız olarak eşler birbirlerine karşı bazı olumsuz duygulara sahip olacak ve bu olumsuz duygular nedeni ile “BENCİL” davranış sergileyeceklerdir. Her iki taraf içinde geçerli olan bu rasyonel durum nedeni ile taraflardan biri bu konuda başarı sağlayabilir ve diğeri kendisini kandırılmış gibi hissedebilir.

Bu nedenle boşanma aşamasında olan her birey haklarını sonuna kadar savunmalıdır. Ancak genelde öncelikli düşünce boşanma olması nedeni ile atladıkları, düşünemedikleri, hukuki sonuçlarını bilmedikleri bazı durumlara kendilerini sokabilmektedirler.

Bu nedenle her durumda haklarınızı alabilmenin tek yolu Boşanma ve bilhassa Anlaşmalı boşanma konusunda uygulama geçmişi olan bir ekip ile çalışmanızdır. Neden bir ekip tek bir avukat bunu çözemez mi? Sorusunun cevabı ise son derece rasyoneldir. Türk Medeni Kanunlarının ilişki içerisinde bulunduğu Hukuk sistemi nerede ise Tüm hukuk sistemlerini kapsamaktadır. Sizin içinde bulunduğunuz durumun spesifik bir özelliği nedeni ile bunun atlanması hak kayıplarının mevcudiyet kazanmasını sağlayabilir.

En önemlisi ise şekli yapılan bir yanlış hakim tarafından düzeltilse bile hukuki açıdan açık bırakılan durumlar nedeni ile boşanma sonrasında eşiniz ile anlaştığınızı düşündüğünüz bir çok konunun yerine getirilmemesi durumu ile karşılaşabilirsiniz.

Son söz olarak; Biliyor olmak uygulayabiliyor olmak anlamına gelmez. Bu nedenle uzman anlaşmalı boşanma avukatı yardımı almanızı öneririz.

Boşanma protokolü ne değildir?

Boşanma Protokolü İlam Hükmünde Değildir. Bu nedenle Boşanma Protokolünde olmasına rağmen Hakimin karar Hükmü içerisinde eda edilmeyen durumlar ilam Hükmünde değildir Bu nedenle daha sonra oluşacak uyuşmazlıklarda Boşanma Protokolü içerisinde var olması Dayanak olarak kullanılamaz. Bu nedenle ilamlı yada ilamsız icra takibi süreçleri başlatılabilir. Fakat davayı yöneten avukatların ve davaya bakan hakimin durumu ve bilgisine göre garanti olmayan bir sonuç çıkar. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokolü içerisindeki borçlandıracak ve maddi sorumluluk altına sokacak tüm maddelerin karar hükümleri arasında olması sağlanmalıdır. Ancak O zaman garantili bir sonuç elde edilebilir.

Kimse o zaman bu süreçleri başlatmayacaktır. Aynı zaman da Nafaka ve Maddi Tazminatların ödenmemesi durumunda Hürriyeti bağlayıcı icra cezaları hasıl oluyorsa Boşanma Protokolü Maddi yaptırımlara ait hükümler karar içerisinde mevcut ise icra ceza davası süreçlerini de başlatabilirsiniz. Sonuç alınması yani davalının Hürriyetinin bağlanmasını sağlamayabilir ama psikolojik etkisi olacağı açıktır.

Bu nedenle Boşanma Protokolünü çok güzel hazırladınız. Hakimde onayladı ve Boşandınız. Boşanma ile birlikte elde edebilecekleriniz Boşanma Protokolü Sınırları ile değil Hakimin Karar hükmü ile sınırlıdır. Bu nedenle en sık yapılan hataların başında Avukat gözetiminde yönetilmeyen süreçlerde Hakim hataları nedeni ile boşanma sonrasında Yaşanan ÖRNEKTEKİ sıkıntılardır.

 

2 Yorumlar

 1. seral çağlayan

  Merhaba,
  Öncelikle yazınız için teşekkür ederim, elinize sağlık. Yazınızda söz ettiğiniz fakat dava henüz sonuçlanmadı dediğiniz dava sonuçlandı mı, sonuçlandıysa ne şekilde sonuçlandı bilgi verebilir misiniz? Şimdiden teşekkürler.
  Başarılarınızın devamını dilerim.

  Yanıtla
  • admin

   Merhaba Seral Hanım
   Yazıda sözü edilen konu hakkındaki yargılama, henüz “kararın kesinleşmesi” süreci tamamlanmadığından, devam etmektedir. Konu ile ilgili sorularınız var ise info@kemalkaya.av.tr mail adresi yada +90532.4426233 numaralı telefon veya WhatsApp’tan bize ulaşabilirsiniz.

   Yanıtla

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat