İş davalarında arabuluculuk başvurusu yapılmasının ve yetkinin kabul edilmesinin ardından arabuluculuk süreci başlamaktadır. Arabuluculuk süreci nin de 3 haftalık süre çerçevesinde süreci sonuçlandırması gerekmektedir. Ancak bu sürecin zorunlu hallerde 1 hafta daha uzatılması mümkündür.

Taraflardan birinin arabuluculuk toplantısına katılmaması halinde arabuluculuk süreci sona ermektedir. Daha sonra açılacak davada ise toplantıya katılım göstermeyen tarafın kısmen veya tamamen haklı olup olmadığına bakılmaksızın yargılama giderlerinin sorumluluğunu üstlenmesi şartı bulunmaktadır. Ayrıca bahsi geçen tarafın lehine vekalet ücretine hükmedilmesi de engellenmektedir. Arabuluculuk toplantısına her iki tarafın da katılım göstermemesi halinde ise yapılan yargılama giderleri için her iki taraf da sorumlu tutulmaktadır.

Arabuluculuk sürecinin sonuna gelindiğinde talep edilen haklar bakımından uzlaşmanın sağlanabilmesi gibi, bazı konularda uzlaşılıp bazı konularda uzlaşmanın sağlanamaması da mümkün olmaktadır. Anlaşma sağlanan ve sağlanmayan tüm hususlar arabuluculuk dosyasının son tutanağında yer almaktadır.

İş Davalarında Arabuluculuk Ücreti Kim Tarafından Karşılanır?

Arabuluculuk sürecinin zorunlu olduğu veya tarafların isteğine bağlı olduğu durumlar bulunmaktadır.  Zorunlu arabuluculuk hali bulunan iş davalarında taraflar herhangi bir arabuluculuk ücreti ödememektedir. İsteğe bağlı arabuluculuk hallerinde ise taraflar arabuluculuk ücretini eşit bölüşmektedir. Arabuluculuk ücret tarifesi ise her yıl güncellenmektedir. Bu ücretlendirme taraf sayısı ve görüşme saati baz alınarak hesaplanmaktadır. Tarafların işçi ve işveren olduğu bu süreçte arabuluculuk masraflarının tek bir tarafça karşılanması da mümkün olabilmektedir.

Arabuluculukta Tarafların Uzlaşması ve Uzlaşma Sağlanamaması Durumu

Arabuluculuk sürecinde uzlaşma sağlanması halinde arabulucu uzlaşma tutanağını düzenlemektedir. İlam niteliğinde olan bu tutanak için Sulh hukuk mahkemesinden icra edilebilirlik şerhi alınabilmektedir. Anlaşmanın yerine getirilmemesi halinde de icra takibi başlatılması mümkün olmaktadır. Bu süreç sonucu uzlaşılan hususlar hakkında dava açılması durumunda ise bu davalar reddedilmektedir.

Arabuluculuk sürecinde uzlaşma sağlanamaması halinde ise ücret alacakları için 5 yıl, işe iade için ise 2 hafta içerisinde arabulucu tutanağı ile birlikte dava açılabilmektedir. Arabuluculuk görüşmeleri sırasında elde edilen bilgi ve belgeler aksi kararlaştırılmadığı sürece gizlilik kapsamındadır ve dava konusu edilemezler.

Arabuluculuk görüşmelerinde hakları tam olarak bilmek ve menfaatleri korumak için iş hukuku konusunda uzman bir İstanbul  iş avukatı tarafından hem arabuluculuk sürecinde hem de uzlaşma olmaması durumunda dava sürecinde temsil edilmek faydalı olacaktır.

Open chat