Boşanma Davası Örnekleri

Boşanma davası örnekleri ile sizlere boşanma davasında geçen süreçleri anlatmaya çalışalım. Boşanma Davasından bahsedilmesi için gereken koşullara devam etmekteyiz.  Bu sistem sınırlı sayı ilkesine dayanmaktadır. Hakimler Açılan Boşanma davasında Boşanmaya ancak kanunda yazılı bir sebeple karar verebilir. Kanunda yer almayan bir sebebin niteliği ve kapsamı ne olursa olsun hakimin bu sebebi temel alarak boşanma kararı verebilmesi olanaklı değildir.

Boşanma Sebepleri Gerçekleşmelidir.

Boşanma davasının açılabilmesi için aile mahkemesine veya boşanma mahkemesine bir sebep gösterilmelidir. Gösterilen bu sebep deliller ile dosyaya konulmalıdır. Aksi halde hiç bir sebep gösterilmeden tek taraflı boşanma gerçekleşmez. Bu sebeple boşanma sebepleri gerçekleşmelidir.

Boşanma İçin Hakim Kararı Gerekir mi?

Boşanma Davası Örnekleri

Boşanma Davası Örnekleri

Boşanma; ölüm, gaiplik, cinsiyet değişikliği ve hükümsüzlük gibi evliliği sonlandıran sebeplerden biridir. Boşanma, evlilik birliğinin hakim kararı ile sona erdirilmesidir. Hakim ancak kanunda yazılı bir sebeple boşanmaya karar verebilir.

Bilindiği üzere aile mahkemesi ( yoksa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemesi) hakimi tarafından verilen boşanma kararları kadın ve erkeğin kayıtlı bulunduğu nüfus yönetimi ile merkez arşivindeki onaylı örneklerinin gün ve sayı sırasına göre bir araya getirilip her yılın sonunda ciltlenmesi ile oluşan kütüğe “boşanma kütüğü” denilir (Nüf.Yön.m.64).

Boşanma kararını veren mahkemenin yazı işleri müdürü kararın kesinleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde üç nüsha karar örneğini bulunduğu yer nüfus memurluğuna vermekle görevlidir ve bunu yapmak zorundadır. (Nüf.K.m.31, c.l). O yer nüfus memuru da boşanma kararının örneğini “kocanın kayıtlı olduğu yer” nüfus memurluğuna göndermekle görevlidir ve bunu yapmak zorundadır.
Boşanma Sebepleri içinde olan cinsiyet değişikliği ile ilgili Bilinmesi gerekenler:

Ancak hemen belirtmek gerekir ki Türk Medeni Kanununun m. 40 hükmüne göre cinsiyetini değiştirmek İsteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini İsteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, İstem sahibinin on sekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli  biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır.

Boşanma Davası Örnekleri

Verilen İzne bağlı olarak amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir. Görüldüğü üzere artık 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre cinsiyetini değiştirmek isteyen kimsenin evli olmaması şarttır. Veysel BAŞPINAR, Türk Medeni Kanununun m. 40 hükmünün Türk Medeni Kanunu yerine Nüfus Kanununda yer alması düşüncesindedir. Veysel BAŞPINAR, “Yeni Türk Medeni Kanunu Hakkında Bazı Düşünceler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 1999, Cilt.III, Sa­yı: 1-2, s. 50, Dipnot: 11.

Burada bir kaza sonucu cinsel organında hasar meydana gelen Tıbbi sebepler ile cinsel organının bir kısmını yada tamamını kaybeden erkeğin eşi olan kadın erkeğin Protez cinsel organ takması yada Toplum içinde eksik bir erkek ile birlikte olmak istememesi gerçekleşebilir. Bu konuda Hukuk sistemi Kadına Boşanma davası yolunu açacaktır. Kadın tedavisi mümkün olmayan cinsel yetersizlik sebebi yada cinsel ilişkinin kendi kusuruna dayanmayarak gerçekleşmediği sebebi ile yargı yoluna gidebilir. Hukuk sistemi hiç bir kadına bir cinsel organ yerine bir protez ile birlikte yaşama zorunluluğu getirmez.

Open chat