Hukuk Büromuzun Profesyonel Çalışma Alanlarımız.

İş HukukuHukuk Ofisimiz, 1997 yılı öncesinden başlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili diğer idari birimlerin oluşturduğu mevzuatı yakından takip etmektedir. Olası bir sorunun varlık bulmasında; Öncelikle Çalışanın içinde bulunduğu durum analizi ile beklenti ve talep yönünde öncelikli olarak çalışanın mağduriyetlerin ortadan kaldırılması yönünde önerilerimizi size ifade ederiz.  Çalışanın şirketler ile yapacağı sözleşmeler ve bunlarla, çalışma hayatına ilişkin yasalar yanında sendikal faaliyetler, Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili bilgileri senkronize etmiş, yoğun uygulama deneyimine sahiptir. Her yıl yüzlerce müvekkil bu konudaki deneyimlerimizin sonuçlarını yaşamaktadır.

icra iflas hukukuHukuk Ofisimiz; şirketlere, bireylere ve gerçek kişilere Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde sahip oldukları alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Konusunda uzun süreli uygulama deneyimine sahip olan ekibimizin tüm uzmanlığı önderliğinde hizmet vermekteyiz. Tüm müvekkillerimizin alacağına mümkün olan en kısa sürede ve en az masraflı bir şekilde kavuşması temel hedefimizdir. 2004 yılından beri sürekli yönerge ve genelgeler ile düzenlenen kanun bütünlüğü yakından takip edilmesi gereken bir hizmet bütünlüğüdür. Ayrıca Beraberinde Türk Ticaret Kanunlarının da yakından takip edilmesi ile beklenti yönünde sonuç alınabilir. Boşanma davaları dahil olmak üzere

gayrimenkul hukuku, Gayrimenkul Avukatlık HizmetiDanışmanlık Ofisimiz, gayrimenkul hukuku alanında verdiği avukatlık ve danışmanlık hizmetleriyle bilinen ve tanınan bir kuruluştur. Tüm müvekkillerimizi (yol arkadaşlarımızı) Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarında temsil etmekteyiz. Ayrıca ortaya çıkabilecek olası anlaşmazlıkları önleme, anlaşmazlık aşamasında ise arabuluculuk ve çözüm hizmetlerimizi sunmaktayız. Türk gayrimenkul hukuku açısından müvekkillerimize alışveriş öncesi başlayan satışın tamamlanması ve devrin gerçekleşme işleminin bitişine kadar her aşamada danışmanlık ederek olası sorunları engellemekteyiz. Sorun aşamasından sonra müvekkillerimizi mahkemeleri nezdinde temsil ederek avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kira Hukuku, Kira Hukuk Bürosu, Kira AvukatıOfisimiz Kira hukuku alanına özel önem vererek ilgili kanunları, değişiklikleri, genelge, yönetmelik ve yönergeleri ilan noktalarına olan abonelikleri ile yakından takip etmektedir.
Gayrimenkul kiraları hakkında yasa ve Borçlar yasası ile Kira Hukuku düzenlenmiştir . Taşınmaz malların yanında Menkul değerlerinde kiralanabildiği günümüzde sözleşme ile yapılan kiralama faaliyetlerinin; sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin ihlali ile uğranılan kayıpları kiraya veren mal sahibi ya da kiralayan tarafına doğan her türlü art niyetli işlemlerin ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetleri takip etmektedir. Kira hukuku ile ilgili tüm sorunlarınızda yanınızdayız ve her zaman yanınızda olacağız.

Ticaret Hukuku Uzman Avukat HizmetiTicaret Hukuku ve Danışmanlık Ofisimizde bulunan ekiplerimiz, zaman içerisinde ayrımı yapılan ticaret hukuku alanında profesyonel hizmet sunmaktadır. Ticari işletmelerin hukuki nitelikleri ve yapılanmaları farklılık gözetmektedir. Bu nedenle faaliyet gösterdikleri alanlarda özel bazı durumların ortaya çıkması olağandır. Ticaret ünvanı, işletme adı, ticari mümessil, ticaret siciline tescil, haksız rekabet, adam çalıştıranın sorumluluğu, zaman aşımı, Defter tutma, acentelik,  sözleşme serbestisi,  iflasın ertelenmesi, hukuki sorumluluk, cezai sorumluluk konularında hizmet vermekteyiz. Hizmet bütünümüz müvekkillerimizin ticari mevcudiyetlerinin varlığını etkileyecek olan her türlü dava konusunu yakından takip etmektedir.

tazminat hukuku avukatlık hizmettazminat konularında uzun süreli uygulama deneyimine sahiptir. Türk Hukuk Sistemi bütünlüğü içerisinde tazminat aşağıda açıklandığı gibi çok farklı hukuk alanlarını ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Bu nedenle günümüzde farklı uzmanlık alanlarının bir arada ulunması; mükemmel hizmet verebilmek için adeta bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu konuda müvekkillerine (yol arkadaşlarına) en iyi hizmeti sunmak isteyen ofisimiz hizmet bütünlüğünü tamamlamak için yoğun bir takip sistemi geliştirmiştir. Tazminat davası karşımıza iş hukuku davalarında çalışan ile işveren arasında gerçekleşen olaylar ve Medeni Kanunumuzda eşler arasında doğan uyuşmazlıklar nedeni ile yapılan sözleşmeler ve sözleşme ihlalleri

miras hukukuVasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, ve benzeri tüm miras hukuku konularında uzun süreli uygulama geçmişine sahiptir. Ayrıca mirasçılar adına vakıf kurulması veya miras mallarının yönetimi ile ilgili vakıf kurulması işlemleri ve benzer diğer miras uyuşmazlık durumlarına ilişkin hukuki temsil ve taraflar adına görüşmelere katılma, dava durumlarında avukatlık ve hazırlık aşamasında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Miras hukukunda uyuşmazlık ve anlaşmazlıklar genelde mirasçılar (varisler) arasında anlaşamamazlıktan kaynaklanmaktadır. 

Türk Medeni Kanunu ve Aile Hukuku AvukatıAile Hukuku Konuları evlilik ile birlikte edinilen hakların ve evliliğin sonlandırılması sebebi ile hakların korunması ve iade edilmesi işlemlerini konu edinmektedir. Bu nedenle evlilik ile birlikte başlayan sosyal sorumluluk yanında hukuki sorumluluklarda mevcuttur. Evlilik sadece aynı ülke vatandaşları arasında gerçekleşmeyebilir ve Medeni Kanun yabancıların evlilik ile birlikte kazanacağı vatandaşlık statüsü işlemleri süreç yönetimi, oturum izinleri, çalışma izinleri işlemlerini de konu alan hukuk bütünlüğünü kapsamaktadır. Hukuk danışmanlık ofisimiz evlilik öncesi işlemler , evliliğin sonlandırılması işlemlerini ütün olarak görmektedir. Evliliğin sonlandırılması sosyal sonuçları olan işlemler bütünüdür.

deniz ticaret hukukuHukuk ve Danışmanlık Ofisimiz Deniz Ticaret hukuku alanında uzun süreli uygulama deneyimine sahip ekibi ile müvekkillerimizin aşağıdaki alanlarda ihtiyaçlarını ve olası ihtilaflarını çözümlenmesi hizmetini titizlikle gerçekleşmektedir. Deniz ticaret hukuku, ihtilaf vuku bulduğunda sadece Türk kanunlarını değil aynı zamanda uluslararası sözleşmelerin de dahil olduğu özel durumları teşkil eder. Bu nedenle ayrı bir uzmanlık alanı ve zor bir alandır. Bu konu, diğer ülkelerin mevzuatının ve Denizcilik ile ilgili kanunların da takibini gerektirmektedir. Bu alanda sıkça ihtilafların global düzeyde çözüm aranması durumları söz konusudur. Bu konuda ofisimiz her an ilişkide olduğu global bir network sayesinde en hızlı çözüm sürecini başlatma yeteneğine sahiptir.

Deniz iş hukukuHukuk ve Danışmanlık Ofisimiz Deniz Ticaret hukuku  ve Deniz iş Hukuku Alanlarında uzun süreli uygulama deneyimine sahip ekibi ile müvekkillerimizin aşağıdaki alanlarda ihtiyaçlarını ve olası ihtilaflarını çözümlenmesi hizmetini titizlikle gerçekleşmektedir. Deniz iş hukuku, ihtilaf vuku bulduğunda; sadece Türk kanunlarını değil aynı zamanda uluslararası sözleşmelerin de dahil olduğu özel durumları teşkil edebilir. Bu nedenle ayrı bir uzmanlık alanı ve zor bir alandır. Bu konu, diğer ülkelerin mevzuatının ve Denizcilik ile ilgili kanunların da takibini gerektirmektedir. Bu alanda sıkça ihtilafların global düzeyde çözüm aranması durumları söz konusudur. Bu konuda ofisimiz her an ilişkide olduğu global bir network sayesinde en hızlı çözüm sürecini başlatma yeteneğine sahiptir.

kombiyo hukukuKambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri de kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için kanunlarda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir. Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören kambiyo senetleri, önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Kıymetli evrak hukukunda; özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, ziyanı ve iptali, bono, poliçe, çek, makbuz senedi ve varant açısından bunların şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir.

Sözleşmeler HukukuHukuk; ihtiyaç olduğunda başvurulması gereken bir araç değil, ihtiyaç olmasını engelleyecek yönde inşa edilen bir kurallar bütünüdür.<
Kişisel veya mesleki hayatımızda avukat, şirket sahibi ya da yönetici olarak “PROTOKOL”,”AKİT”, “MUKAVELE”, “KONTRAT”, “ANLAŞMA”,“ANTLAŞMA”, “SÖZLEŞME” gibi başlıklara sahip metinlerle sık sık karşılaşır, bunları hazırlar, inceler, kabul eder imzalar veya imzaya sunarız.Bir sözleşme hazırlanırken veya önünüze gelmiş bir sözleşmeyi imzalarken dikkat edilmesi gereken durumlar ve bunların “Hukuki Sonuçları” önemlidir. Bir uyuşmazlık durumlarında hukuki yaptırım ihtiva edebilmesi ve karşılık bulabilmesi için kritik noktalar mevcuttur.

Open chat