Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku emlak sektöründe ev sahiplerini ilgilendiren ve yatırımcıları ilgilediren başlı başına bir konudur. Gayrimenkul yatırımı yapacakların kesinlikle gayrimenkul hukukunu bilmesi gerekir. Eğer bilmiyor ise gayrimenkul hukuku alanında hizmet veren avukat ve hukuk bürolarında hizmet almaları yararlarına olacaktır.

Gayrimenkul Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz, gayrimenkul hukuku alanında verdiği avukatlık ve danışmanlık hizmetleriyle bilinen ve tanınan bir kuruluştur.
Tüm müvekkillerimizi (yol arkadaşlarımızı) Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarında temsil etmekteyiz.

Ayrıca ortaya çıkabilecek olası anlaşmazlıkları önleme, anlaşmazlık aşamasında ise ara buluculuk ve çözüm hizmetlerimizi sunmaktayız. Türk gayrimenkul hukuku açısından müvekkillerimize alışveriş öncesi başlayan satışın tamamlanması ve devrin gerçekleşme işleminin bitişine kadar her aşamada danışmanlık ederek olası sorunları engellemekteyiz. Sorun oluşması aşamasından sonra müvekkillerimizi mahkemeleri nezdinde temsil ederek avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ofisimiz, alım satım işlemlerini usulüne göre yerine getirme ve yönetme, gayrimenkul portföyü elde etme ve gayrimenkul finansmanı ve yatırım fonu ve ilgili ortaklık kurulmaları başta olmak üzere gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış bir danışma ve hukuk ekibinden oluşmaktadır.

Ticari yatırım odaklı olmak üzere; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara mülklerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü işlemin idari mercilerde yapılması yönünde hizmet vermekteyiz.
Bu kapsamda sunulan hizmetlerimizden bazıları şunlardır;

Gayrimenkul Hukuku Danışmanlık Hizmetlerimiz Yatırım öncesi ve yatırım kararı esnasında ve sonrasında olmak üzere hizmetlerimizin ayrımı aşağıdaki gibidir.

Gayrimenkul Yatırım Kararı Öncesi Hukuki Danışmanlık

 • Faaliyet Konusunda uygun yatırım amaçlı mülk araştırılması, Milli Emlak, Hazine ve Kamu Kurumlarının Satış listelerinin Temin edilmesi
 • Alım satım işlemine konu olan Taşınmazın Fon ve kredi kurumlarına uygunluk araştırması
 • Taşınmazın satılabilirlik ve alınabilirlik durumu ile ilgili ayrıntılı hukuki incelemesinin yapılması,
 • Durum Tespit Raporu ve Değerleme Raporlarının Hazırlanması,
 • Nazım İmar Planı, imar uygulamalarının ve resmi izinlerinin incelenmesi ve bulguların rapor halinde sunulması, Kat irtifakı tapulu ve hisseli tapu (sahiplik) durumlarında satış işlemlerinin Alıcı adına yönetilmesi
 • Belediye, Milli Emlak Müdürlüğü, İmar İşleri Müdürlüğü, özel kanuna tabi hallerde Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Boğazlar Komisyonu, Hazine ve diğer Bakanlıklar, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu, Özel ve Tüzel kurum ve kuruluşlar, Vakıf ve Kamu kuruluşları nezdinde incelemelerin yapılması ve hukuki değerlendirmeleri içeren hukuki görüş raporlarının sunulması,
 • Taşınmaz ile ilgili önceden açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara bağlı ihtiyati tedbir ve haciz kararlarının incelenmesi, Haciz ve tedbir kararlarında yürütmeyi durdurma ile ilgili işlemlerin yönetim süreci, Takyidatın hukuki durumlarının analiz ve tespiti ve ilgili tespit ve risklerin rapor halinde sunulması,
 • Durum Tespit Raporu, Taşınmazın Değer Raporu ve Güncel resmi Gayrimenkul Değerleme Raporları, Hukuki Değerlendirme ve Gayrimenkul Risk Analiz Raporu, Yasal Uygunluk Raporlarının hazırlanması.
 • Yatırım Konusuna göre Gayrimenkul Performans analizleri,
 • Gayrimenkul malvarlığı olan işletmelerin, derneklerin, vakıf ve Satışa çıkan kamu kuruluşlarının satın alınması ve satımı, şirket analizleri, bilanço değerleri, Risk analizleri
 • Yabancı alıcılar adına yetkili makamlar nezdinde gayrimenkulün asgari izni için başvurma ve sonrasında kesin olarak devri işlemlerinin süreç yönetimi

Yatırım Kararı Esnasında ve Sonrasında Hukuki Danışmanlık

Niyet Mektubu, Mutabakat Metni ve benzeri anlaşmaların hazırlanması, revize edilmesi ve bunlara ilişkin hukuki görüşlerin hazırlanması,

Yatırım Kararının bağlayıcı hale getirilmesi aşamasında Satış Sözleşmelerinin, Hasılat Paylaşım Sözleşmelerinin hazırlanması veya revize edilmesi, ilgili sözleşmelere ilişkin müzakerelerin yürütülmesi, Proje Ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması

 • Kat irtifakı ve mülkiyeti tesis edilmesi,
 • Satış Vaadi Sözleşmelerinin yapılması,
 • Resmi şekle, kanun ve mevzuatlara uygun gayrimenkul satış işlemlerinin tamamlanması,
 • Gayrimenkul projelerinin finansmanının garanti altına alınması için gerekli gayrimenkul teminatlarının tesis edilmesi, yerli ve yabancı Fon ve Kredi kuruluşları ile temasa geçilmesi
 • İpotek kurulması ve ipotek terkini, var olan ipotek kaldırılması süreç yönetimi
 • Tapu işlemleri, devir işlemleri takibi ve süreç yönetim hizmetleri
 • Her türlü gayrimenkul kiralama sözleşmeleri, sözleşme ihlal tespiti
 • Kira süresince veya bitiminde Mülk sahibi ile kiracı arasında çıkan anlaşmazlıklarla ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetimiz,
 • İnşaat proje, ruhsat ve sair idari merci işlemlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Uluslararası ve yerel projelere ait inşaat sözleşmelerinin çok dilli hazırlanması,
 • Gayrimenkul satış vaadi, Kat Karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
 • İnşaat ve Gayrimenkul İşlemlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi, adli ve idari işlem süreç yönetimi ve avukatlık hizmeti
 • Tapu İptal ve Tescil davaları, Men’i Müdahale, Şuf’a, Geçit Hakkı Davaları açılması ve avukatlık hizmeti
 • Tezyid-i Bedel, Şuyulandırma Bedelinin Arttırılması, Kamulaştırma Davaları avukatlık hizmeti
 • Mortgage İş ve İşlemleri ile Uyuşmazlıkları,
 • Kat Mülkiyeti Kurulması ve Uyuşmazlıkları
 • Yönetim Planları Hazırlanması ve Uyuşmazlıkları
 • Toplu konut projeleri
 • Kooperatif işlemleri.
 • Türkiye’de yabancı yatırımcıların gayrimenkul edinimi süreç yönetimi,
 • Vakıf taşınmaz tahsis işlemleri.
 • Arazi kullanımların planlaması ve inşaat süreci düzenleme, resmi kurumlar ve kamu idareleri nezdinde gerekli izinlerin alınması, müvekkillerimizi idari mahkemeler, tapu dairesi ve belediyeler nezdinde temsil etme, işlemlerini takip etme ve devir aşamasına kadar geçen süreç yönetimi hizmetlerimiz
 • İnşaat ipotek hakkı, gecikme hakkı ve teminat hakkı ile ilgili davalarda avukatlık hizmetimiz,

Her amaç için aranılan taşınmazın temini

Her amaç için aranılan taşınmazın temini, taşınmaz mülk ve gayrimenkul ile ilgili danışmanlık ve hukuki hizmet bütünümüz yukarıda açıklandığı gibidir.
Gayrimenkul avukatlarımız, mal sahiplerini, kiracıları, gayrimenkul yatırımcılarını, müteahhitleri, mimarları, finansörleri, inşaat firmalarını, mühendisleri ve planlamacılarını, gayrimenkul mal varlığına sahip şirketleri, Gayrimenkul portföyune sahip yatırımcıları ve yatırım şirketlerini temsil etmektedir.

Yeni Türk Borçlar Kanunu kapsamında büromuz gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır. Hizmetlerimizin kapsamına kamuoyunda “2-B” olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanlar üzerinde mülkiyet kurulmasına yönelik hukuki destek verilmesi de girmektedir

Gayrimenkul hukukuna ilişkin Avukatlık ve danışmanlık Hizmeti verdiğimiz Dava Türleri ;

 • Tespit davaları,
 • Müdahalenin men’i davaları,
 • Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davası,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi,
 • Şufa (önalım) davaları,
 • Ecrimisil davaları,
 • Tapu iptal davaları,
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları,
 • Kat Mülkiyeti,
 • Kira sözleşmesi hazırlamak,
 • Kira sözleşmesine aykırılıktan kaynaklı, hapis hakkı davası,
 • Kira tespit davası,
 • Tahliye davaları.

Gayrimenkul hukuku alanında tüm sorularınızı yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Uzman avukat Kemal Kaya sizlerin sorularını cevaplayacaktır. İsterseniz İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

2 Yorumlar

 1. Pervin Timur

  SORU: Milli emlak’tan alınan Tarla’da davacı ¼ hissesinin tapusunu 2014 te almış, 2019 da 1/12 hissesinin borcu devam ettiği için malikinin Hazine Maliyesi göründüğü ve benim 1/12 hissesini satın aldığım kişi borcuna milli emlak lehine ipotek koyarak, tapusunu alıp 1/12 hissesini bana tapuda nor satış işlemi ile satmıştır. Tapu kayıtlarında paydaşlardan birnin daha milli emlak borcu devam ettiği için 1/12 hissesinin maliki Maliye Hazinesi görünüyor. Bu tapu kayıtlarına göre, davacı (1/4 hissesinin tapusunu almış, 1/12 hissesi borcu devam ettiğinden tapusu alınmamış) bana aldığım ipotek tesis edilmiş borcu devam eden 1/12 hissem için, hisseli tarım arazileri gibi ön alım hakkı davası açabilir mi?
  8) Normal şartlarda tapu satışa izin verirken, tarım müdürlüğünden görüş alır. Tarım müdürlüğü hisseli tarım arazisi olduğu için mevcut paydaşların ön alım hakkı olduğunu bildirir, onlara bildirim olmadan satışa izin vermez. Bize satış sırasında tapu devrinde bir sorun yoktur deyip izin verdiler. 3 Paydaşın milli emlak borcu devam ettiği ve 2 hissedarın tapusu alınmamış olan 1/12 ve 1/12 iki payının olduğu ve bunların malikinin halen Maliye Hazinesi göründüğü için Tarım Müdürlüğü’nün satış izni verdiği anlaşılmaktadır.
  Alım sırasında ön alım hakkı var mı? Bir sorun yaşar mıyım diye sorduğum halde bana satışa bir engel yok dendi. Milli Emlak mülkiyetinin devam ettiği Tarım arazisi olduğu için ön alım hakkı yokmuş gibi işlem yapıldı.
  Ancak paydaşlardan biri bana ön alım hakkı davası açtı ve kabul edildi. Dava açan kişi aynı parseldeki ¼ hissesini almış, 1/12 hissesinin maili Hazine Maliyesi görünüyor. Bu şartlarda, milli emlak borcuna ipotek koydurarak tapusunu almış kişinin hissesini aldım diye bana ön alım hakkı davası açabilir mi? Açamazsa neden açılamaz, ilgili kanunu biliyor musunuz? Hangi kanunlara bakmalıyım?

  Yanıtla
  • admin

   Merhaba Pervin hanım
   Hisseli gayrimenkullerde diğer hissedarların ön alım (şuf’a) hakkı vardır ve bunu belirli bir süre içerisinde kullanabilirler. Ancak hisse devri cebri icra veya rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılırsa, satın alan açık artırmadan alım yapacağından ona karşı ön alım hakkı kullanılamaz. Şuf’a davası açılamaz.

   Yanıtla

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat