Haksız Rekabetin Tespiti Davası

Haksız rekabet davası açma hakkına sahip olan herkes, davranış veya eylemin dürüstlük kuralına aykırı veya müşterileri ve kamuyu yanıltıcı nitelikte haksız fiil niteliğinde olup olmadığını tespit ettirme hakkına sahiptir. Bu davayı açmakta hukuki yararının bulunması dava açmak için yeterli bir koşuldur. Açılan tespit davasında varlığı tespit edilen haksız rekabet fiiliyle ilgili, sonradan başka davalar açılarak bu davada elde edilen sonucun kanıt olarak gösterilmesi de mümkündür.

Haksız Rekabetin Önlenmesi (Men’i) Davası

Haksız rekabete yol açan davranış veya eylem hala devam ediyorsa veya tekrar edeceği konusunda ciddi ihtimaller varsa haksız rekabetin önlenmesi davası açılarak bu duruma engel olunabilir. Ancak haksız rekabet fiili geçmişte kalmışsa, artık devam etmiyor veya tekrar etme ihtimali de yoksa, artık men davası açılamaz. Mahkeme bu davada vereceği kararla haksız rekabet fiilinde bulunmayı davalıya yasaklayacaktır. İleride kendisine karşı dava dışı üçüncü bir kişi tarafından haksız rekabet nedeniyle dava açılması tehlikesi bulunan kişinin men davası açmakta hukuki yararı vardır.

Haksız Rekabetin Kaldırılması (Ref’i) Davası

Bu dava ile haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması, haksız rekabet yanlış veya aldatıcı söylem ve eylemlerle yapılmışsa bunların düzeltilmesi istenir. Yine haksız rekabet durumunun ortadan kaldırılması için zorunlu görülmesi halinde, haksız rekabet teşkil eden araç ve ürünlerin imha edilmesi de talep edilebilir. Bu dava ile ilgili pazar veya sektördeki tüm olumsuz etkilerin bertaraf edilerek eski hale dönülmesi için gerekli tedbirler alınabilir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Haksız rekabet teşkil eden eylem ve işlemleri nedeniyle karşı taraftan tazminat talep edilebilmesi için, failin bu davranışları kasten veya ihmali nedeniyle yapmış olduğunun ispatı gerekir. Aynı zamanda haksız rekabet fiili nedeniyle zarara uğradığının ve bu zararın miktarının da davada ispat edilmesi gerekir. Zararın miktarını davacı ispat etse de tazminat miktarı hakim tarafından belirlenecektir. Tazminat miktarının belirlenmesinde hakim, uğranılan zararın miktarı, somut olayın özel koşulları ve failin kusur derecesi esas alınır. Haksız rekabet nedeniyle mesleki itibarı zarar gören kişinin manevi tazminat davası açması da mümkündür.  Bu dava neticesinde hakim belli bir miktar para ödenmesine veya kararın basın yayın yoluyla duyurulmasına ve fiilin kınanmasına da hükmedebilir.

Haksız Rekabet Nedeniyle Ceza Davası 

Bir haksız rekabet fiilinin aynı zamanda suç teşkil ettiği hallerde, yukarıda sayılan hukuk davalarına ek olarak fail hakkında ceza davası da açılması mümkündür.

– Haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler

– Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler

– Çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri, çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim veya ticaret sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için aldatanlar

– Çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının yada vekillerinin, işlerini gördükleri sırada cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili önlemeyenler veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyenler hakkında haksız rekabet nedeniyle ceza davası açılabilir. Ceza davası neticesinde 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmedilmektedir.

Tüm dava süreci açısından ve haksız rekabet karşı açılacak davalar hakkında bilgi almak bakımından iyi bir İstanbul avukatı ile çalışmak son derece önemlidir.

Open chat