İngiliz vatandaşlarının Türkiye’de miras hakkı elde edip edemeyecekleri merak edilen konulardan biridir. Bu konuda detaylı bilgi için iyi bir İstanbul miras avukatı veya Bakırköy boşanma avukatı  ile çalışmak oldukça faydalı olacaktır. Ancak İngilizlerin miras hakları ile ilgili en merak edilen detaylara genel hatlarıyla bu yazıda değinilecektir. Yabancı ülke vatandaşları genelinde ele aldığımızda İngiliz vatandaşlarının ve istisnalar hariç olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de miras hakkı elde etmesi mümkün olmaktadır.

İngiliz Vatandaşlarının Türkiye’de Ayni Hak Elde Etmesi

Bir Türk vatandaşının Türkiye’de bulunan ayni hak teşkil eden malına İngiliz vatandaşı kişinin mirasçı olabilmesi mümkündür. Bunun dışında İngiliz vatandaşlarının Türkiye’yi mutad mesken edinip bu ülkede ayni haklar elde etmesi, bunun sonucunda da mirasçılarının İngiliz vatandaş olması da söz konusu olabilmektedir. Tapu Kanununda belirtilen taşınmaza sahip olma hükümleri, mirasçı olan kişilere de kanuni yorumun dar yorumlanması şeklinde uygulama alanı bulur. Buna göre kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Yabancılarla ilgili ayni hak elde etme durumlarının kısıtlanabilmesi hükmü Anayasamızda madde 16’da düzenlendiği üzere temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir şeklindedir. Yabancı gerçek kişilerin haricinde tüzel kişilerin taşınmaz elde etme durumları da elbette kanuni düzenleme ile sınırlandırılmıştır. Buna göre kendi ülkesinde tüzel kişiliğe sahip olan bir tüzel kişiliğin ancak ve ancak özel kanunlarda hüküm getirilmesi durumunda Türkiye’de taşınmaz elde edebileceği vurgulanmıştır. Aksi durumlarda kanuni düzenleme olmaksızın bir tüzel kişiliğin Türkiye’ye gelerek kendi ad ve hesaplarına taşınmaz alabilmesi söz konusu olamayacaktır.

İngiliz Vatandaşlarına Türkiye deki Miras Hakları Bakımından Uygulanacak Hukuk

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de miras hakkını nasıl elde edebileceği, hangi hukuk hükümlerinin uygulanacağı vb. hususlar MÖHUK md. 20’de miras başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre; “(1) Miras ölenin millî hukukuna tâbidir. Türkiye’de bulunan taşınmazlar hakkında Türk hukuku uygulanır. (2) Mirasın açılması sebeplerine, iktisabına ve taksimine ilişkin hükümler terekenin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir.” Bu hüküm gereği, İngiliz vatandaşlarının Türkiye’de miras hakkı edinmesi geçerli olmakta ve bu terekeye uygulanacak hukukun hangi hukuk olacağı belirlenmektedir. Miras ölenin milli hukukuna tabi olacağından dikkat edilmesi gereken husus miras bırakanın hukukunu bulmaktır. Buna göre, örneğin mirasçı İngilizlerin miras hakları Türkiye’de miras bırakan Türk vatandaşının terekesine Türk hukukunun uygulanacağı ya da Türkiye’yi mutad mesken edinmiş İngiliz vatandaşının başka bir İngiliz vatandaşına miras bırakması halinde Türkiye’de bulunan taşınmazlara Türk hukuku, kalan terekeye İngiliz hukukunun uygulanacağı açıktır.

Türk Hukukunda miras bakımında, ehil olmayanlar dışındaki herkesin mirasçı olabileceğini belirtmiştir. Aynı zamanda yine ehil olmayanlar haricinde herkesin vasiyet alacaklısı da olabileceği vurgulanmıştır. İngiliz vatandaşlarının doğrudan mirastan mahrum kalması söz konusu değildir. Miras bırakan öldüğü anda hayatta olan, ehil olan ve mirastan yoksun bırakma sebepleri dışında kalan herkesin mirasçı olabileceği vurgulanmıştır. İngiliz vatandaşlarının Türkiye’de bulunan bir taşınmaz ile ilgili miras talebinde bulunması için Türkiye’deki Sulh Hukuk Mahkemelerinden mirasçılık belgelerini alarak haklarını talep etme yoluna gitmeleri gerekmektedir.

Open chat