IP adresi; telefon, bilgisayar gibi internete bağlanan cihazlara erişim sağlayıcı (internet servis sağlayıcı) tarafından atanan rakamsal bir adrestir. Yargılamalarda IP adresinin delil olarak kullanılabilmesi için öncelikle IP adresinin tespitinin yapılması daha sonrasında ise IP adresini kullanan kişinin kimlik bilgilerinin tespiti gerekmektedir. Fakat IP adresi ile bu adresi kullanan kişinin uyuşuyor olması, kişinin üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin bir kanaat oluşturmaya yetmeyecektir.

Dijital verilerin en önemli özelliklerinden biri de kolaylıkla değiştirilebilir, bozulabilir ve yok edilebilir olmalarıdır. Dijital birçok veri gibi IP adreslerinin de çeşitli yöntemlerle değiştirilebilmesi mümkündür. Yargıtay da son zamanlarda vermiş olduğu kararlarında; ceza dosyalarında bulunan IP adresi delilinin tek başına yeterli olmadığı, IP adreslerini destekleyici delilerinde bulunması gerektiğine yönelik kararlar vermiştir. Bu karar da Yargıtay kararlarına şu şekilde yansımıştır:

Ip Adresinin Delil Niteliğinde Olmadığına İlişkin Yargıtay Kararı

KARAR

Sanığın kullandığı bilgisayar üzerinde usulünce imaj alma işlemi yapılarak sonucunda çıkan veri bütünlük (hash) değerlerinin tespit edilmemiş bulunması, IP numarasının kullanılan bilgisayarı göstermeyip internetle olan bağlantıyı göstermesi, sanığın bilgisayarlarında yapılan incelemede, bu bilgisayar kütüğünden m…-k12.com adresine bağlantı yapıldığının tespit olunamaması “hack” programına rastlanmasının şikayetçiye ait siteye müdahale edildiğini göstermeyeceği, kesin delil bulunmadan varsayımlarla hüküm kurulamayacağı cihetle tebliğnamedeki bozma düşüncesine katılınmamıştır.

SONUÇ

Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, katılan vekilinin suçun sabit olduğuna yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (ONANMASINA), 24.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Şeklinde karar vererek IP adresi delilinin suçu işleyen kişiyi doğrudan gösteren bir delil olmayıp internetle olan bağlantıyı gösterdiğini belirtti. Bu sebeple ancak sanık üzerine atılı suça ilişkin olarak başkaca destekleyici deliller bulunmadan varsayımlarla hüküm kurulamayacağı gerekçesi ile yerel mahkemenin vermiş olduğu beraat kararını onamıştır. Görüleceği üzere IP adresinin tespiti oldukça önemli olmasına rağmen suçun sanal ortamda işlenmesi dolayısıyla failin tespiti noktasında kendine özgü zorlukları bulunmaktadır. Bu sebeple yargı makamlarının ceza dosyalarının aydınlatılması ve bilişim suçunu işlememiş olan kişilerin ceza almaması amacıyla daha dikkatli davranması gerekmektedir.

Open chat