Sözleşmeli Personel kavramı iş kanunları içerisinde tanımı yapılmış ve kapsamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Devlet Memurları kavramı ile iç içe geçen noktaları da vardır. “İş kanunları” içerisinde Memur Kavramı, Tanımı ve Kapsamı yazımız Devlet memurları kavramının iş kanunları içerisinde nasıl tanımlandığı ve yasalar karşısında memurlara yönelik uyuşmazlıklarda kanun kapsamını açıklamaktadır. Paragraf içerisindeki yönlendirme ile bu yazımıza erişebilirsiniz. Bu yazımız ve önerdiğimiz iki yazı bir arada değerlendirilmesini öneriyoruz.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 1. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 4. maddesinde belirtilen ayrık durumlar dışında kalan bütün iş yerlerine, işverenler ile işveren vekillerine ve çalışma şekline bakılmaksızın işçilere bu kanunun uygulanacağı belirtilmiştir. Sorun daha çok statü hukukuna tabi kamu çalışanları ile yine kamuda çalışan işçiler arasındaki ayrım noktasında ortaya çıkmaktadır.

Anayasanın 128. maddesi, “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir” şeklindedir.

Sözleşmeli Personel Kavramı

sözleşmeli personel kavramı

İş Kanunlarında sözleşmeli personel kavramı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinde, kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle görüleceği hükme bağlanmıştır.

Değinilen maddenin (A) bendinde ise; mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin bu kanunun uygulanmasında memur sayılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca maddede tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanların memur oldukları belirtilmiştir.

Memur, sözleşmeli personel ve işçinin ortak noktası, ücret karşılığı bağımlı çalışmalarıdır. Memur genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilir. Memurun işe alınması (atama) idari işlemle olur. Yine memurların çalışma koşulları, hakları, ödev ve sorumlulukları ve memurluğun sona ermesi yasa ile belirlenmiştir. Bu konularda memur ile onu atayan idare arasında farklı bir uygulamanın kararlaştırılması söz konusu olamaz.

“İş Kanunları” içerisinde “Sözleşmeli Personel”

657 sayılı yasanın 4/B maddesinde ise, “kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan Önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak, Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti” yapanların sözleşmeli personel oldukları açıklanmıştır.

399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinde, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetlerin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürüleceği belirtilmiştir.

İş kanunu ile ilgili tüm hukuki süreçlerde iş avukatı hizmeti alabileceğiniz hukuk büromuz her daim sizlerin yanındadır.

Open chat