iş kanununda Devir etme hakkı nedir? İş hukukunda iş yeri veya başka bir malı başkasına devir etme hakkı vardır.

Devir Hukuki kavram olarak; Bir hakkın, bir hukuki çıkarın ya da bir nesnenin bir kimseden bir başka kimseye geçmesini sağlayan işlem olarak tanımlanmaktadır. Buna göre iş hukukunu ilgilendiren iki kavram gündeme gelir, İş yerinin ve iş sözleşmesinin devir edilmesi.

Türkiye Cumhuriyeti Yasa Bütünlüğü içerisinde Devir Etme Hakkı Nedir?

İş Kanununda devretme hakkı Nedir? Ülkemizdeki yasa koyucuların bazı tanımları yapmadan önce birbiri ile ilişki içerisinde olan kavramlardan bazılarına öncelik tanıyarak onları daha önce tanımlama ihtiyacı hissetmişlerdir. Tıpkı burada “ALT-işveren” tanımı yapılabilmesi için bu yazımızda tanımlamak zorunda olduğumuz İş yerinin sahibinin değiştiği durumların tanımlanması gibi.

Bir iş davasında da diğer tüm davalarda olduğu gibi iki ana kriter taraflar yani Davalı ve Davacı taraftır. Bu nedenle iş yerinin sahibi her zaman işveren olmayabilmektedir. Bu nedenle işverenin kim olduğu sorusunu cevaplamadan önce iş yerinin sahipliği ve işvereni bulmak için yapılan düzenlemelerden biri de kanun bütünlüğümüz içerisinde Tanımlanması zaruri hale gelen devir kavramı ve alt başlıklarıdır.

İş yeri Devri ve İş Sözleşmesi Devri Nedir?

İş yerinin devri farklı bir kavram iş sözleşmesinin devri farklı bir kavramdır. İş yeri devri denildiğinde iş yerinin içerisindeki malzemeler ve iş yerinin kullanım hakkı ile beraber içerisinde çalışan işçilerinde devredildiği anlaşılır.

İş sözleşmesinin devri ise 4857 sayılı iş kanununda iş sözleşmesi hakkında bir düzenleme yoktur. Bu açığı ise borçlar kanununu tamamlamıştır.

4857 sayılı iş kanununun 6.maddesinde; “iş yeri veya iş yerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde,devir tarihinde iş yerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.” hükmü yer almaktadır.

Aynı maddede, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işverenin birlikte sorumlu olacağı,ancak devreden işverenin sorumluluğunun devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlı olacağı düzenlenmiştir.

Open chat