6248 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 2. Maddesinin a bendinde de belirtildiği üzere “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas” olacak şekilde düzenlenmiştir. Türk aile yapısını değil de yabancı anlaşmaları esas alan bu kanunun bazı hükümleri toplum hayatını yozlaştırmaya temel oluşturmaktadır. Bu yazıda ilgili kanunun 4. Ve 5. Maddesi çerçevesinde günümüz koşullarına ve toplum hayatına verebileceği tahribatlar incelenecektir. Konu üzerinde detaylı bilgi almak için en doğru çözüm bir boşanma avukatı olarak İstanbul boşanma avukatı araştırması yapıp, danışma hizmeti almak olacaktır.

Hakim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

 • İşyerinin değiştirilmesi
 • Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.
 • Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
 • Kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Korunan kişi için gerekli görülmesi halinde bahsedilen tedbir kararlarının bir veya birkaçına re’sen hükmedilebilmektedir. Görüldüğü üzere belirlenen yaptırımlar oldukça ağır niteliklere sahip olup aileyi temelinden sarsacak, bağları zayıflatıp tamamen koparacak sonuçlara sebebiyet verebilecek ölçüdedir. Kişiyi evinden, ailesinden ve çocuklarından tamamıyla koparmaya yönelik olan bu yaptırımların herhangi bir delil aranmaksızın uygulanması son derece tehlikeli olmaktadır. Her ne kadar kadını korumak amacı içerse de bu hükümler boşanmaları artırırken, geçmişten günümüze gelen ve son dönemde yozlaştırılmaya çalışılan ailenin bir arada tutulması kavramını tehdit etmektedir.

Hakim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları        

 • Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
 • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
 • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
 • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
 • Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
 • Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
 • Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması. Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.
 • Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.
 • Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Tüm bu önlemler caydırıcı olmasının yanı sıra erkeği evinden ve çocuklarından uzaklaştıran, toplum içindeki itibarını zedeleyip ailesine düşmanlaşmasına sebebiyet veren düzenlemelerdir. Bu denli ağır yaptırımı olan hükümlerin tek bir beyanla ve tamamen hakim takdiriyle uygulanıyor olması da adeta boşanmaya teşvik niteliğinde olmakta ve toplumun temel yapıtaşı olan aile kurumuna ciddi zararlar vermektedir. Her iki tarafın da bu süreçte profesyonel bir yardıma ihtiyacı olacağından iyi bir boşanma avukatı araştırması yapıp İstanbul boşanma avukatı ile iletişime geçmek en doğru adım olabilmektedir.

Open chat