Mala zarar verme avukatı İstanbul araştırması bu suç tipinin faili veya mağduru olan herkes için oldukça önemlidir. Mülkiyet hakkının koruma altına alındığı mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu madde 151-152’de düzenlenmiştir. Burada zarar verilen şeyin başkasına ait bir menkul veya gayrimenkul olması gerekmektedir. Örneğin mala zarar verme suçu başkasının zilyedindeki bir cep telefonuna karşı işlenebileceği gibi, bir başkasının evine karşı da işlenebilir. Bu sebeple geniş bir yelpazede işlenebilen bu suç günlük hayatta sıklıkla görülebilmekte ve İstanbul mala zarar verme avukatı araştırması bu anlamda öne çıkmaktadır.

Mala zarar verme suçu seçimlik hareketli bir suç olarak belirlenmiştir

Suçun işlenme şekilleri sınırlı sayıda belirlenmiştir. Buna göre mala zarar verme suçu TCK’ya göre 6 farklı şekilde işlenebilir. Malı bozarak veya kullanılmaz hale getirmek suretiyle, yıkmak suretiyle, tahrip etmek suretiyle, yok etmek suretiyle, kirletmek suretiyle ve sahipli hayvanın öldürülmesi suretiyle bu suçun işlenebilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca mala zarar verme suçunun nitelikli hali de bulunmaktadır. TCK md.151’de suçun basit haline değinilirken, TCK md. 152’de mala zarar verme suçunun nitelikli hali yer almaktadır. Bahsi seçen suçun; kamu kurumlarına ait eşya hakkında, doğal afetlere karşı korumaya özgülenmiş eşya hakkında, dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında, sulamaya yarayan veya içme suyu tesisatı hakkında, siyasi partilerin veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının mülkiyetinde veya kullanımında olan eşya hakkında, grev ve lokavt hallerinde işçilerin veya işverenlerin veya sendikaların mülkiyetinde veya kullanımında bulunan eşya hakkında ve kamu görevlisinden görevinden dolayı öç almak amacıyla işlenmesi suçun nitelikli hallerini oluşturmaktadır. Nitelikli hal ve suç oluşturan sınırlı sayıdaki fiillere hakim olup süreci doğru yürütmek için iyi bir mala zarar verme avukatı İstanbul araştırması yapmak gerekmektedir.

Open chat