Miras Hukuku

Miras bırakan öldüğünde mal varlığı ve borçları bir bütün olarak mirasçılarına kalır. Kalan mal varlığının borçları ödemeye yetmediği durumlarda ise borç ortadan kalkmaz. Zira mirasçılar, bu borçlardan kendi malvarlıklarıyla sorumludurlar. Böyle bir durumda bu borç yükünün altına girmek ya da çeşitli sebeplerle mirası istemeyen mirasçı reddi miras hakkını kullanır. Mirasın reddi gibi ciddi bir konuda hak kaybına uğramamak ve profesyonel yardım almak adına iyi bir İstanbul miras avukatı ile çalışılması son derece önemlidir.

Reddi Miras Süresi

Kanunda reddi miras süresi 3 ay olarak belirlenmiştir. Yasal mirasçılar için bu süre miras bırakanın ölümüyle başlamaktadır. Atanmış mirasçılar içinse vasiyetnamenin açıldığı süre başlangıç kabul edilir.

Kişilerin ölümü ya da vasiyetnamenin açılışını duymamış olabilecekleri de akla gelebilir. Böyle bir durumda kişilere yapılan resmi tebliğ vaktiyle süre başlar.

Reddi Miras Bozulur mu?

Kural olarak mirasın reddedilmesinden sonra dönüş imkanı yoktur. Bu anlamda “Reddi miras bozulur mu?” sorusunun cevabı hayırdır. Ancak yanılma, aldatma veya korkutma durumlarında ret işlemi için iptal talep edilebilir. Bunun için mirasçı dava açmalıdır.

Reddi Miras Süresinin Kaçırılması

Reddi miras yapabilmek için mirasçılara 3 aylık bir süre tanınmıştır. Bu sürenin geçmesi halinde miras kabul edilmiş sayılır. Ancak kanun koyucu kişilere kolaylık sağlanması açısından mirasın hükmen reddi kavramını düzenlemiştir. Bu kavrama göre miras bırakanın borca battığı görülüyorsa, mal varlığının borcu büyük ölçüde ödeyemeyeceği açıksa mirasın hükmen reddedildiği kabul edilir. Hükmen ret için şu şartlar oluşmalıdır:

  • Mal varlığının borca batıklığı, miras bırakanın ölümü tarihinde söz konusu olmalıdır.
  • Söz konusu borca batıklığın resmen tespit edilmiş veya tespit edilebilir olması gerekmektedir.
  • Mal varlığının borca batık olduğunun resmen tespiti, ödemeden aciz vesikası veya iflas kararı alınarak sağlanabilir.
  • Ölen kişinin malvarlığının borçlarını karşılayamayacak halde olduğu, mirasçıları ve yakınları tarafından biliniyorsa da mirasın hükmen reddini talep etmeleri mümkündür.

Hükmen ret talebinde reddi miras süresinin kaçırılması gibi bir durum söz konusu olmaz. Zira dava açabilmek için herhangi bir süre şartı öngörülmemiştir.

Mirastan Yoksunluk

Mirastan yoksunluk halleri kanunda sayılmıştır. Ancak miras bırakan bu fiilleri gerçekleştiren kişileri affederse yeniden mirasçı olabilirler. Bu haller şunlardır:

  • Miras bırakanı kasten öldürmek veya teşebbüs etmek
  • Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak miras sözleşmesi ya da vasiyetname hazırlamaz hale getirmek. Bu şartın gerçekleşebilmesi için bu halin süreklilik arz etmesi aranır.
  • Aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla miras bırakanın vasiyetname ya da miras sözleşmesi yapmasını engellemek
  • Miras bırakanın yeniden yapması mümkün olmadığı bir zamanda bırakmış olduğu sözleşme veya vasiyeti kasten tahrip etmek, ortadan kaldırmak

Mirastan Çıkarma

Miras bırakan yasal mirasçılarının kanunda düzenlenen saklı payları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunamaz. Bu paylar ancak reddi miras, mirastan feragat ya da mirastan çıkarma durumlarında başkalarına bırakılabilir. Mirastan çıkarma durumları şu şekildedir:

  • Miras bırakana ya da yakınlarına karşı ağır bir suç işlemiş olmalı,
  • Miras bırakana ya da ailesine karşı Aile Hukukundan doğan sorumluluklarını büyük ölçüde yerine getirmemiş olmalı.

Ancak bu durumdan yalnızca mirastan çıkarılanlar etkilenir. Onların miras payları kendi altsoylarına kalır.

Open chat