6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 8. Maddesinde yer alan tedbir kararlarının verilmesi, tebliği ve gizlilik maddesindeki gizlilik kavramı ve 9. Maddesinde yer alan itiraz maddesi açıklanacaktır. Bahsedilen maddelerde yer alan konunun hassasiyetinden dolayı Kanun’un hatasız uygulanmasını gerektirmektedir. Kanun’un isabetsizce uygulanması, şiddet sonucu sarsılan aile birliği için artçı şok etkisi yapabilmektedir.

Tedbir Kararlarının Gizliliği

 6248 sayılı kanunun 8. Maddesinin 6. Fıkrasında tedbir kararlarının gizliliği ile ilgili düzenlenmeden söz edilmiştir. Buna göre;

  • Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 Tedbir Kararlarına Karşı İtiraz

          6248 sayılı kanunun 9. Maddesinde itiraz kavramından söz edilmiştir. Buna göre;

  • Bu Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir… İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Tedbir kararı olarak gizlilik kararının alınması ve aile fertlerinin kimi zaman tamamının kimlik bilgilerinin, ikamet adreslerinin ve onlara ulaşılabilecek tüm bilgilerin gizlenmesi aile kurumunun geri toparlanması mümkün olmayacak bir hale evrilmesi sonucunu doğurabilmektedir. Caydırıcı ve pişmanlık uyandıracak cezaların doğru uygulanamaması ve kanun maddelerinin doğru uygulanmamaya müsait olması suçlu bulunan kişinin cezasını çekip ailesine karşı doğru davranışlar sergilemesinden çok ailesiyle bağlarının tamamen kopmasına ve kimi zaman intikam duygusunu tetiklemeye sebebiyet verebilmektedir. 9. Maddede belirtilen itiraz kavramı bu konuya bir çözüm oluşturabilmekte ancak hem bu tedbirin uygulanması hem de itiraz sürecinin yönetilebilmesi için bir İstanbul boşanma avukatı ile iletişime geçmek en doğru karar olmaktadır.

 

Open chat