Temyiz başvurusunda bulunulabilecek kararlar CMK md. 286’nın 1. fıkrasında da belirtildiği üzere bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışındaki istinaf hükümleri şeklindedir. Hükmedilen cezanın miktarına bakılarak bazı istinaf hükümlerine temyiz yolu kapatılmıştır. Ancak hükmedilen cezanın miktarına bakılmaksızın temyiz yolunun açık olduğu suçlar da bulunmaktadır. İlgili suçlarla ilgili istinaf mahkemesinin vermiş olduğu kararlar aleyhine temyiz yolu her zaman açıktır. Bu kararlar ile ilgili detaylı bilgi için iyi bir İstanbul ceza avukatı ile çalışılmalıdır.

Ceza miktarına bakılmaksızın temyiz edilebilen suçlar CMK md. 286’nın 3. fıkrasının a bendinde düzenlenmiştir. Buna göre; hakaret (TCK md. 125/3), halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (TCK md. 213), suç işlemeye tahrik (TCK md. 214), suçu ve suçluyu övme (TCK md. 215), halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK md. 216), kanunlara uymamaya tahrik (TCK md. 217), cumhurbaşkanına hakaret (TCK md. 299), devletin egemenlik alametlerini aşağılama (TCK md. 300), Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK md. 301), silahlı örgüt (TCK md. 314), halkı askerlikten soğutma (TCK md. 318), Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesinin 2. Ve 4. fıkrası ile 7. maddesinin 2. fıkrasında yer alan suçlar ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrası, 31 ve 32. maddesinde yer alan suçlar için ceza miktarına bakılmaksızın temyiz yolu açıktır.

Temyiz Başvurusu Yapılamayacak Kararlar Nelerdir?

İstinaf mahkemeleri tarafından verilen bazı kararlara bozma kararı olmasa dahi temyiz yolu kapatılmıştır. Hükmedilen cezanın miktarına bağlı olarak bazı kararlar istinaf incelemesi ile kesinlik kazanmaktadır. CMK md. 286’nın 2. fıkrasında temyiz başvurusu yapılamayacak kararlar düzenlenmiştir.

CMK md. 286/2’ye göre temyiz başvurusu yapılamayacak kararlar;

  • Miktarı ne olursa olsun adli para cezasına karşı istinaf başvurusunun esastan reddinedair bölge adliye mahkemesi kararları (CMK md. 286/2-a)
  • 5 yıl (dahil) veya daha az hapis cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddinedair bölge adliye mahkemesi kararları (CMK md. 286/2-a) -Ancak, yerel mahkeme 5 yıldan az ceza vermesine rağmen, istinaf başvurusu üzerine bölge adliye mahkemesi yerel mahkemenin verdiği cezayı arttırırsa, bu karara karşı temyiz başvurusu yapılabilir (CMK 286/2-b)-
  • İlk defa bölge adliye mahkemesince verilen ve 272/3 kapsamı dışında kalan mahkumiyet kararları hariç olmak üzere, ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları (CMK md.286/2-d)
  • Aynı hükümde yer alan hapis cezalarının toplamı 5 yılı geçse dahi, istinaf mahkemesinin bu kararlarına karşı (CMK md. 286/2-h)
  • 10 yıl veya daha az hapis cezasını veya adli para cezasını gerektiren suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararlarıile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararları (CMK md. 286/2-f)
  • Eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmadığına ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddinedair istinaf mahkemesi kararları (CMK md. 286/2-e)
  • Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar (CMK md. 286/2-g) şeklindedir ve bu kararlara ilişkin temyiz başvurusu yapılamamaktadır.

 

Open chat