Temyiz, ceza davası taraflarına tanınan, istinaf mahkemesince verilmiş bozma harici kararların hukuki yönden incelenmesini sağlayan bir kanun yoludur. Ceza davası temyiz kanun yoluna ilişkin hükümler Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) düzenlenmektedir. Temyiz, bölge adliye mahkemesi tarafından verilmiş istinaf kararlarının bozulması veya değiştirilmesinin talep edilmesi üzerine bu kararların bir üst mahkemede görüldüğü yeni bir dava türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kanun yolu ile istinaf ceza dairelerinin vermiş olduğu kararlar, bir üst temyiz mahkemesi olan Yargıtay tarafından temyiz incelemesine tabi tutulmaktadır. Temyiz başvuru sürecini doğru takip etmek ve hak kaybına uğramamak için iyi bir İstanbul ceza avukatı ile çalışmak gerekmektedir.

Temyiz Başvuru Süresi Ne kadardır?

Temyiz başvuru süresi ile ilgili hükümler CMK md. 291’in 1. Ve 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, temyiz süresi istinaf mahkemesi kararının tefhimi (davanın taraflarının duruşmada hazır bulunması halinde, kararın sözlü olarak bildirilmesi) veya tebliğinden (davanın taraflarının duruşmada hazır bulunmaması halinde, kararın PTT yoluyla ulaştırılması) itibaren 15 gündür.

15 günlük temyiz süresi belirlenirken kararın verildiği gün hesaba katılmamakta, 15 günlük süre kararın verildiği günün ertesi gününden itibaren işlemektedir. Ayrıca temyiz süresinin son gününün tatil günü olması halinde de bir sonraki ilk iş günü temyiz süresinin son günü olarak kabul edilmektedir. Tefhim halinde, karar hemen öğrenildiğinden 15 günlük süre duruşmanın ertesi günü başlarken, tebliğ halinde ise 15 günlük süre kararın taraflara ulaştığı günün ertesi günü başlamaktadır.

Temyiz Dilekçesinde Gerekçe Gösterilmesi Zorunlu Mudur?

Temyiz başvurusu yaparken gerekçe gösterme zorunluluğu bulunmaktadır. İstinaf başvurularında görülen gerekçe gösterme zorunluluğunun bulunmaması kuralının, temyiz başvuruları bakımından herhangi bir geçerliliği yoktur. Ceza temyiz dilekçesinde gerekçe gösterilmemesi durumunda temyiz inceleme isteği Yargıtay tarafından reddedilmektedir.

Temyiz dilekçelerinde somut ve geçerli sebep zorunluluğu bulunmaktadır. Temyiz nedeni ile ilgili hükümlere CMK md. 288’in 1. ve 2. fıkrasında yer verilmiştir. Buna göre; temyiz nedeni ancak hükmün hukuka aykırı olması, bir hukuk kuralının uygulanamaması veya yanlış uygulanması olabilmektedir. Temyiz incelemesini yapacak olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, somut bir gerekçenin bulunmadığı durumlarda temyiz davasının usulden reddine karar vermektedir. Gerekçe niteliği ve kanuni geçerliliği hakkında detaylı bilgi için bir ceza avukatı İstanbul araştırması yapmak faydalı olacaktır.

 

Open chat