Gerçek yabancılar, yasal sınırlamalara uymak kaydıyla Türkiye’de taşınmaz mal sahibi olabilirler. 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre taşınmazların bulundurulmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

Gerçek yabancı şahıslar

 • Vatandaşlarının Türkiye’de taşınmaz edinebilecekleri ülkeler cumhurbaşkanlığı karar namesi ile belirlenir.
 • Yabancı uyruklu kişiler, özel mülkiyetin bulunduğu alanlarda (konut, işyeri, arsa) her türlü taşınmaz mal edinebilirler.
 • Yabancının satın aldığı menkul kıymetler mevzuata aykırı nitelikte ise, proje konusuna göre iki yıl içinde proje geliştirilerek ilgili kamu idaresine başvuru yapılmalıdır.
 • Gerçek bir yabancının edinebileceği taşınmazların toplam alanı ülke genelinde 30 hektarı geçemez.
 • Ayrıca, yabancı bir kişinin toplam mülkiyeti, herhangi bir ilde özel mülkiyete izin verilen alanın %10’unu aşamaz.
 • Gerçek yabancılar, askeri güvenlik bölgelerinde ve yasak askeri bölgelerde bulunan taşınmaz mallara sahip olamazlar veya kiralayamazlar.
 • Özel güvenlik alanlarında bulunan gayrimenkuller ise valinin izni ile satın alabilir veya kiralayabilirler.

Artı durumda:

 • Belirtilen şartlara aykırı bir şekilde edinilmiş
 • Edinim amacına aykırı olarak kullanıldığı tespit edilen taşınmazlar ile süresi içinde Bakanlığa başvurusu yapılmayan örgütsüz mallar

Miras yoluyla

Türk devleti yabancıların miras hakkını saklı tutar, bir yabancının ölümü halinde mülkiyeti mirasçılarına intikal ettiği gibi, yabancı şartların gerçekleşmesi halinde malın mirasçılarına intikal edilebilmesi halinde, kendisine ait olan gayrimenkuller mirasçılarına intikal eder. devlette izin verilen mülkiyet sınırları uygun, böylece mülk onlara devredilebilir.

Gayrimenkul edinimi yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması?

En az 400 bin ABD Doları tutarında taşınmaz satın alan yabancılar Türk edinimi verilir ve bunun için yabancının niy yapmalar lazım

 • 250 bin ABD Doları değerinde taşınmaz, arsa, tarla, ev satın alır veya alıcının noter tasdikli olmayan ilk satış sözleşmesi ile olması gerekir.
 • 3 yıl boyunca taşınmaz malı satmama taahhüdü. Gayrimenkul işlemleri tamamlandıktan sonra, Tapu ve Tapu Genel Müdürlüğü veya yetkili bölge müdürlüğü tarafından düzenlenen uygunluk belgesi ile ilgili birimlere ikamet veya vatandaşlık şartı elde etmek için başvuru yapılabilir.

Gayrimenkul işlemleri tamamlandıktan sonra, Tapu ve Tapu Genel Müdürlüğü veya yetkili bölge müdürlüğü tarafından düzenlenen uygunluk belgesi ile ilgili birimlere ikamet veya vatandaşlık şartı elde etmek için başvuru yapılabilir. Ve esas sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyet konusunun yönetilmesi ve bu şirketlerin dikkate alınması ve kazanılması için belirli ayni haklarYabancı sermayeli şirketlerin avantajları Türk vatandaşları ve 28 inci madde hükümlerine tabi kişiler hariç şirketin yabancı kanuni hissedarları olmalıdır. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunundan ve yabancı ülke kanunları hükümlerine göre kurulan kişiler ile uluslararası kuruluşlarda %50 ve daha fazla paya sahip olmaları veya sahip oldukları çoğunluk hissesini kiralama veya istihdam etme yetkisine sahip olmaları gerekir. yönetme hakkı36 ncı madde kapsamı dışında kalan yabancı sermayeli şirketler hakkında, yerli sermayeli şirketlerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde gayrimenkul ve ayni hak sahibi olabilirler. 36 ncı madde kapsamı dışında kalan yabancı sermayeli şirketler hakkında, yerli sermayeli şirketlerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde gayrimenkul ve ayni hak sahibi olabilirler.

Tapu işlemleri için gerekli belgeler

 • Tapu veya tapu sicil bilgileri
 • Yabancının ülkesi tarafından düzenlenen kimlik belgesi veya pasaport (kimlik belgelerinin noter tasdikli Türkçe tercümesi ve Latin alfabesi dışındaki metinlerle düzenlenmiş pasaportların ibraz edilmesi gerekmektedir)
 • İşlemler vekaleten yapılacak ise ilgili belgenin (vasiyetname, belge, yetki, vekâlet) ibrazı zorunludur.
 • Zorunlu deprem sigortası poliçesi.
 • Alıcı veya satıcı gerçek kişi ise kimlik beyan formunun bir nüshası
 • Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi durumunda yeminli tercüman getirilmelidir.

* *Uyruk bilgisinin olmaması durumunda ülkenizdeki yetkili makamlarca düzenlenmiş resmi bir belge sunulmalıdır.

Yurt dışında düzenlenen vekaletname

İşlemin yurt dışında uygun şekilde organize edilmiş bir acente tarafından yetkilendirilmiş bir kişi tarafından yapılması halinde, acentenin işlemi yapma yetkisini içermesi ve ayrıca

 • Türk konsoloslukları tarafından gayrimenkul işlemlerine uygun olarak teçhiz edilmiş olmak veya çıkarıldığı ülkenin resmi dilinde olmak kaydıyla yurt dışında vekaletname vermeye yetkili makamlarca verilmiş olması ve kişisel bir fotoğraf içerdiğini(fotoğraflı, kaşeli ve istisnai imzalı imzalı) Ayrıca vekaletname, La Hague Sözleşmesi kapsamındaki ülkelerden birinde hazırlanmışsa bir ibare içermelidir. Ayrıca vekaletname, La Hague Sözleşmesi kapsamındaki ülkelerden birinde hazırlanmışsa bir ibare içermelidir.
 • Lahey Sözleşmesine etkin taraf olmayan ülkelerden birinde tedarik edilmişse, acentenin sorumlu görevlisinin ve ait olduğu makamın imzası ve mührü, bu makamın imza ve mührü tasdik edilmelidir. Türk Konsolosluğu tarafından.
 • Vekaletname aslı ve onaylı Türkçe tercümesi başvuru sırasında noter tarafından ibraz edilmelidir.

Önemli bilgi

 • Türkiye’de gayrimenkul mülkiyetinin devrini içeren sözleşmeler sadece tapu müdürlüklerinde yapılır, tapu müdürlükleri dışında akdedilen sözleşmelerle taşınmazın mülkiyeti (Tabu) devredilemez.

Yabancının Türkiye’de taşınmaz edinebilmesi için oturma iznine sahip olması şart değildir. Ayrıca 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre Türkiye’de taşınmazı bulunan yabancılara kısa süreli ikamet izni verilmektedir.

 • Yabancının Türkiye’de taşınmaz edinebilmesi için oturma iznine sahip olması şart değildir. Ayrıca 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre Türkiye’de taşınmazı bulunan yabancılara kısa süreli ikamet izni verilmektedir.
 • Türk vatandaşları ve Türkiye dışında yaşayan yabancıların ikamet ettikleri ülkede tapu işlemlerini yapabilmeleri için yurtdışında temsilcilikler (Tapu ve Tapu Genel Müdürlüğü) kurulmuştur.
 • Ayrıca yabancı uyruklu kişiler randevu almadan Tapu Müdürlüğü’nü inceleyerek işlem yapma talebinde bulunabilirler.
 • Soruşturma yapılması durumunda Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerinin, konsolosluklarının ve Tabu Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden gerekli bilgiler temin edilebilir.
Open chat