Yabancıların yatırım yapmak suretiyle istisnai Türk vatandaşlığı kazanılması; gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı ile gerçekleşebilmektedir. Yatırım fonları ile halktan toplanan paralar karşılığı ortaklık payı, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyler yönetilmektedir. Her bir yatırımcı fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma payını alarak fon portföyüne ortak olmaktadır. Portföy de geniş anlamıyla bir kişinin ya da kuruluşun sahip olduğu varlıkların tümünü ifade etmektedir.

Yatırım Fonu Katılma Payı ile Türk Vatandaşlığı Kazanımı için Kanuni Şartlar

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde 19/9/2018 tarih ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle “En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.” yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, aynı yatırım kapsam ve tutarının 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine göre yapılacak kısa dönemli ikamet izni ile Göç Politikaları Kurulunun 26.04.2017 tarih ve 2017/02 sayılı Kararı uyarınca Kanunun 43’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılacak uzun dönemli ikamet izni talepleri için de esas alınması uygun görülmüştür.

Yatırım Fonu Katılma Payı ile Türk Vatandaşlığı Kazanımı ve Uygunluk Belgesi 

Yabancı yatırımcılarca gerek yatırım fonu katılma payı ile Türk vatandaşlığı kazanılması gerekse ikamet izni başvurularında kullanılmak üzere asgari yatırım şartının sağlandığını tevsik etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna “Uygunluk Belgesi” başvuruları aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır:

Yatırım fonu katılma payı ile Türk vatandaşlığı kazanımı ve uzun dönemli ikamet izni için Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak başvurular

Gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı ile vatandaşlık kazanma sürecinde uygunluk belgesi almak amacıyla başvuruda bulunacak yabancı kişi; adı, soyadı, doğum tarihi, yabancı kimlik numarası, adres ve iletişim bilgileri, MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) sicil numarası ile sahip olduğu gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı ile ilgili yatırım bilgilerini ve sahip olunan gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı için MKK nezdinde “Vatandaşlık Blokaj Alt Hesabı”nda bloke edildiğini gösterir belgeyi içeren yazılı başvuruyu pasaport fotokopisi ekte sunulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kuruluna yapmaktadır. Başvurunun yabancı kişi adına vekil tarafından yapılması durumunda, başvuruya ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesini sağlayacak hükmün vekâletnamede bulunması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından MKK’dan bilgi istenmesi

Yatırım fonu katılma payı ile Türk vatandaşlığı kazanılması için Sermaye Piyasası Kurulunca  gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edildiği tarihten itibaren 2 işgünü içerisinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) yapılacak yazılı talep ile, ilgili yabancı kişinin MKK’da kaydi olarak takip edilen gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı nezdinde Yönetmelikte aranan asgari kapsam ve tutarda sahip olup olmadığı bilgisinin 3 iş günü içerisinde Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesi talep edilir. MKK’ya iletilecek yazıda gerçek hak sahipliğinin tespit edilmesini teminen başvuruya konu kişinin MKK sicil numarası ile kimlik bilgilerine yer verilir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu Tarafından Yapılacak İşlemler

Gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı tutarının 3 yıl elde tutulması şartıyla yatırım yapılması suretiyle yatırım fonu katılma payı ile Türk vatandaşlığı kazanımı veya ikamet izni başvurusu yapılmasını teminen, katılma paylarının yatırımcı hesabına aktarıldığı tarihte MKK tarafından bloke edilmesi (“Vatandaşlık Blokaj Alt Hesabı”nda) gerekmektedir. Bu kapsamda, yatırımcı tarafından bloke işlemlerinin gerçekleştirilmesi talebiyle ilgili yatırım kuruluşuna/kuruluşlarına başvuruda bulunulması ve söz konusu taleplerin ilgili yatırım kuruluşunca/kuruluşlarınca MKK’ya iletilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı üzerinde yatırımcı talebi ile tesis edilen blokaj işlemi ihtiyari nitelik taşımakta olup, yatırımcının gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı üzerindeki tasarruf hakkını engellememektedir. Bu kapsamda, yatırımcının söz konusu blokaj işlemini kendi isteği ile kaldırmak gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı bakımından satma, devretme, vatandaşlık sürecini iptal ettirme hakkı bulunmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak ve süreci doğru yönetmek için iyi bir İstanbul yabancılar hukuku avukatı ile çalışmak gerekmektedir.

 

Open chat